چندین نمونه مسئله و حل آن در سی شارپ

برنامه محاسبه فاکتوریل یک عدد, پروژه معکوس یک عدد, تابع سازنده با مقدار ورودی, تشخیض مثلث متساوی الضلاع و متساوی الساقین, تعداد تکرار دو حلقه فور تو درتو, تعداد تکرار یک عدد در یک آرایه, جستجو یک عدد در یک آرایه, کمینه و بیشینه در یک آرایه را ,,|لینک مستقیم فایل|mhj
نمونه مسائل و حل آنها در سی شارپ فهرست مطالب برنامه ای بنویسید که اعداد بین دو عدد را نمایش دهد کمینه و بیشینه در یک آرایه را مشخص کند نمایش اعداد زوج و اعداد فرد کوچکتر از 50 تشخیض مثلث متساوی الضلاع و متساوی الساقین جستجو یک عدد در یک آرایه جستجو ی...